Štatút súťaže o 4 lístky do Familyparku v Rakúsku

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhraj 4 lístky do Familyparku v Rakúsku“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť
upflow, s. r. o.
Karpatské námestie 10A
Bratislava – mestská časť Rača 831 06
ICO: 50 378 791
DIC: 2120302756
IČ DPH: SK2120302756.
Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční od 23.7.2022 a ukonči sa  25.2.2022 o 17:00

3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky,
ktorá má viac ako 15 rokov
ktorá splní podmienky účasti v Súťaži.

4. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže pridá komentár, kde odpovie, s kým by išiel na výlet do Familyparku

Komentár musí byť konkrétne pod týmto príspevkom:

https://www.facebook.com/letenkyzababku/posts/pfbid02TupFThuAQibK4YbmcDHxeuvShQMmQEpVBH8DwAKBfQa8yZ6FTXhLjfTgPj9JpG6kl

5. Žrebovanie:

Určenie výhercov bude prebiehať žrebovaním výhercov, ktoré sa uskutoční v sídle organizátora dňa 25.7.2022
Žrebovanie súťaže bude prebiehať náhodným výberom.

Výhercov budeme kontaktovať do 26.7.2022 na Facebooku.

6. Výhra:
Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

Dvom výhercom – každému 2 lístky do FamilyParku.

7. Oznámenie výhry:
Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom správy na Facebooku.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:
Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité na vyžrebovanie a vyhlásenie výhercov.

9. Osobitné ustanovenia:
Súťaž „nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 23.7.2022

upflow , s.r.o