Štatút súťaže o bedeker od Gorila.sk

Podmienky propagačnej súťaže na Instagrame (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle §§845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

1. Účel propagačnej Súťaže
1.1. Účelom organizovania propagačnej súťaže vo Instagrame Letenky za babku „(ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť aktivovanie členov a zvýšenie povedomia o skupine.
2. Organizátor a zmluvný partner Súťaže
2.1. Organizátorom propagačnej súťaže je spoločnosť upflow, s.r.o. so sídlom: Karpatské nám 10/A, 831 06 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
2.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky a Českej Republiky.
2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v rámci Európskej Únie, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora alebo Partnera a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianského zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
3. Začiatok a ukončenie Súťaže
3.1. Súťaž na Instagrame sa uskutočňuje v termíne určenom v príspevku na Instagrame „Letenky za babku” prislúchajúcemu k danému obdobiu.
4. Prihlásenie sa do súťaže
4.1. Podmienkou účasti v Súťaži je napísanie komentára pod súťažný príspevok na Instagramovej stránke Letenky za babku.
5. Výhry
5.1. Výherca získa knihu (cestovateľský bedeker podľa vlastného výberu z odkazu v príspevku na Instagrame)
6. Žrebovanie
6.1. Žrebovanie výhercu prebehne po dátume ukončenia súťaže uvedenom v súťažnom príspevku.
6.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.
6.4. Meno každého výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na facebooku Organizátora Súťaže.
6.5. Výhercu budeme kontaktovať aj ho vyhlásime v súťažnom príspevku.
6.6 Výhru Výhercom odovzdá spoločnosť upflow s.r.o. z emailu ahoj@letenkyzababku.sk v digitálnej forme.
7. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov
7.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na facebooku za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch).
7.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.
7.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované.
7.4. Účastník berie na vedomie, že osobné údaje Výhercov, v rozsahu v akom sú potrebné na odovzdanie Výhry budú za účelom odovzdania Výhry sprístupnené upflow, s.r.o.. Právnym základom spracúvania osobných údajov Výhercu je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
8. Propagácia Súťaže
8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase na Instagrame Letenky za babku.