Štatút (pravidlá) súťaže na Instagrame o Pernamentku an Pohodu

/Nie sme partnerom Pohoda Festivalu. Súťaž nerobíme v spolupráci s festivalom Pohoda. Lístok máme riadne zakúpený a na vlastnú zodpovednosť ho vkladáme do súťaže za účelom spropagovania nášho Instagram účtu. Veľa štastia sútažiacim:)/
Podmienky propagačnej súťaže na facebooku (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle §§845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)
1. Účel propagačnej Súťaže
1.1. Účelom organizovania propagačnej súťaže vo Facebookovej skupine „Letenky za babku PLUS„(ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť aktivovanie členov a zvýšenie povedomia o skupine.
2. Organizátor a zmluvný partner Súťaže
2.1. Organizátorom propagačnej súťaže je spoločnosť upflow, s.r.o. so sídlom: Karpatské nám 10/A, 831 06 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
2.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky a Českej Republiky.
2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v rámci Európskej Únie, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora alebo Partnera a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianského zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
3. Začiatok a ukončenie Súťaže
3.1. Súťaž na facebooku sa uskutočňuje v termíne durčenom v príspevku na instagrame „Letenky za babku” prislúchajúcemu k danému obdobiu.
4. Prihlásenie sa do súťaže
4.1. Podmienkou účasti v Súťaži je napísanie komentára pod súťažný príspevok na Instagrame Letenky za babku.
5. Výhry
5.1. Výherca získa pernamentku na Pohoda Festival.
6. Žrebovanie
6.1. Žrebovanie výhercu prebehne po dátume ukončenia súťaže uvedenom v súťažnom príspevku.
6.2. Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.
6.4. Meno každého výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na facebooku Organizátora Súťaže.
6.5. Výhercu budeme kontaktovať aj ho vyhlásime v súťažnom príspevku.
6.6 Výhru Výhercom odovzdá spoločnosť upflow s.r.o. z emailu ahoj@letenkyzababku.sk v digitálnej forme.
7. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov
7.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“) Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na facebooku za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch).
7.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.
7.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované.
7.4. Účastník berie na vedomie, že osobné údaje Výhercov, v rozsahu v akom sú potrebné na odovzdanie Výhry budú za účelom odovzdania Výhry sprístupnené upflow, s.r.o.. Právnym základom spracúvania osobných údajov Výhercu je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
8. Propagácia Súťaže
8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase na Instagrame Letenky za babku.